KPIs
Key Performance Indicators
Vietnam Airlines JSC      KPIs   Đồ thị KPIs      Danh sách      Tìm kiếmĐơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng - Aviation Center for Research and Implemetation, Vietnam Airlines.