KPIs
Key Performance Indicators
Vietnam Airlines JSC      KPIs      Nhập liệu   Đồ thị KPIs      Danh sáchĐơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng - Aviation Center for Research and Implemetation, Vietnam Airlines.