Bông sen vàng: Dữ liệu thử nghiệm (từ 01/01/2016 - 31/08/2017).
Logon   
 Username  
Địa chỉ Email thuộc Vietnam Airlines.
 Password  

  
Đơn vị thực hiện: T/tâm Bông Sen Vàng - T/tâm Nghiên cứu Ứng dụng - Vietnam Airlines.

Status: